logo

Preìjre a SamMechéle

( Preghiera a San Michele )

Sànde Mëchelë mìje
che sté a lli custe de Dìje
pè la spèdë e lù mandèllë
rejàleme ddùje iùrnë bèllë.
Nde lu prìme vùlarrìjë
la vèrgene Marìje ,
cà pìgghijë a vùnë a vùnë
pë mmènë lì ùagniunë,
cà sènzë nà bbòna sòrtë
sciòchënë pë la mòrtë.
Nd’all’àletë vùlarrìjë
pròprijë pàrlè pë Ddìjë,
pë mèttë nde lù còre
dë l’ùmënë,
l' amòrë!
Lù stèssë amòrë dë Crìstë,
quànnë la mòrtë oue vìstë
pègghiennë lù delòrë
d’ ogne pèccatòrë .
N’amòrë dë cùmbassijònë
nda quèdda crùcëfëssijone.
Të prèjië SàmMechèlë:
accùrdëmë ssù rëjièlë:

“ Arcangele mìje Mechèle,
Tù sì lù mìje fèdèlë,
Tù sì l’ànëma mije
comë Gèsù, Geseppë e la vèrgënë Marìje”.

TRADUZIONE

Preghiera per San Michele

Santo Michele mio

Che sei di fianco a Dio

Con la spada ed il mantello

Regalami due giorni belli.

In uno vorrei la vergine Maria

Che prenda ad uno ad uno per mano i bambini

Che senza un buon destino

Giocano con la morte.

Nell’altro vorrei

Proprio parlare con Dio

per mettere nel cuore degli uomini, l’amore.

Lo stesso amore di Cristo

Quando la morte ha visto

Prendendosi il dolore

Di ogni peccatore.

Un amore di compassione

In quella crocefissione.

Ti prego San Michele

Accordami questo regalo:

“Arcangelo mio Michele

io sono a te fedele

tu sei l’anima mia

come Gesù, Giuseppe e la Vergine Maria”.