logo

Il passerotto gola bianca.

Tutte li matine

jie me fazze na cammene’te

sope la terrazze de ke’se

pure pe sbambe’ nu poke,

e

nu passaridde,

tutte bianche sotte lu be’cche

me ve’ne a true’

appugge’te sope l’ante’nne

dlu palazze di fianke.

Cengue’tte continuame’nte

verse de me’.

So’ cunvinte ca me

vole dice che’ccose,

ma nn rie’ske

a capirle.

Jesse insiste pe na

bona mezzore

e pure jie lu uarde

e ce’rche di parle’

pe farle capisce

ca me pie’ce sentirle cante’

pe ve’nce la solitudine.

Pe’nse

ca lu passaridde

ce ve’ne a ste’ pe me’

nu poke

proprie pe nn fareme

senti’ tante sule.

Pero’

pure jiesse

ve’ true’nne cumpagnie.

Giuseppe Rinaldi.