Me ne ste've nanze la torre 
assette'te alla chiancare'dde
   alla sferre  de lu sole
 e pense've allu timpe 
       ca ce ne sciute
     Ie  lu  chiame've
ma ne vule've chiu' turne'.
Qua me so sentute 
     tucche' la me'ne
e na voce ca me dice've:
vine,vine,te porte iie,
         vine pe me'.
E me so true'te a mezze
a tanta cristie'ne strane;
        giuvene,vicchie,
        maschule e fe'mmene.
Ogune me vule've tucche',
ma ie'rene tutte traspare'nte
e ce vede'vene schitte lucchie
      ma nn ie'rene cunte'nte
chiange'vene tutte quante
        e une me disse:
pigghiatelle u timpe 
        ca te rume'ne
         se pute'sseme
te darremme pure lu nostre.
 
 
       Giuseppe Rinaldi.